:: Európska cena energetických služieb 2010

S cieľom oceniť progresívne organizácie v oblasti energetickej efektívnosti a energetických úspor bude po šiesty krát odovzdávaná „Európska cena energetických služieb 2010“. Jedná sa o oceňovanie spoločností energetických služieb, energetických dodávateľov, agentúr alebo poradcov, ktorí významne prispeli k rozširovaniu a propagovaniu inovatívnych energetických služieb, podporili alebo realizovali inovatívne projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia.

Iniciatíva je koordinovaná a organizovaná Berlínskou energetickou agentúrou (Berliner Energieagentur)“ v rámci  Európskej iniciatívy energetických služieb (EESI) zameranej na propagáciu a rozvoj modelu energetickej služby tzv. „Energy Performance Contracting“.

Berlínska energetická agentúra (BEA) prijíma prihlášky do 29. apríla 2011. Prihlášky a súvisiace informácie sú k dispozícii na internetovej stránke Európskej iniciatívy energetických služieb:

http://www.european-energy-service-initiative.net/eu/eesa.html

:: Konferencia "EFEKTÍVNA ENERGIA", 15. novembra 2011

Dňa 15. novembra 2011 Únia Miest Slovenska (ÚMS) a združenie CITENERGO v spolupráci s partnermi organizujú 4. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej problematike ENEF a OZE v mestách a obciach Slovenska. Jednou z prezentovaných kľúčových tém bude prezentácia metódy EPC, výhod a potenciálu komplexných energetických služieb s garantovaným výsledkom úspor energie, pri obnove budov vo vlastníctve miest a obcí.

Predbežná pozvánka na konferenciu "EFEKTÍVNA ENERGIA".

:: Vitajte

Vstúpili ste na slovenskú mutáciu stránok projektu EESI. EESI (Európska iniciatíva pre energetické služby – European Energy Service Initiative) je projekt, ktorý sa uskutočňuje v rámci programu Európskej komisie Inteligentná energia pre Európu. Jeho zámerom je nájsť optimálne riešenie vašich potrieb v energetike pomocou energetických služieb. EESI vychádza z výsledkov, ktoré sa podarilo dosiahnuť v predchádzajúcich projektoch zameraných na energetické služby – ClearContract a Eurocontract.