:: EESI-projektet

European Energy Services Initiative (EESI) är ett samarbetsprojekt mellan 10 europeiska länder. Projektet syftar till att utveckla och sprida kunskap om EPC till beslutsfattare som till exempel fastighetschefer, ekonomichefer och även politiska beslutsfattare. Avsikten är att sprida användningen av EPC med offentlig sektor som föregångare. Detta ligger i linje med EU:s energitjänstedirektiv.

Genom riktade utbildningar och workshops, publicering av modelldokument, nyhetsbrev, deltagande i mässor och inspel till energieffektiviseringspolitiska beslut, skall kunskapsutveckling och -utbyte ske såväl inom som mellan deltagarländerna.

:: Svenska deltagare i EESI

IVL Svenska Miljöinstitutet är den svenska projektdeltagaren i EESI-projektet. Representanter från Energimyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöstyrningsrådet, Näringsdepartementet samt två kommuner och tre EPC-entreprenörer deltar i en referensgrupp för projektet.

:: Informationsfolder om EPC och EESI