:: Energy Performance Contracting - vad är det?

Energy Performance Contracting (EPC) är en beprövad affärs- och samverkansmodell för att vidta energieffektiviseringsåtgärder där framtida energibesparingar finansierar kapitalkostnaden för investeringen. EPC har under de senaste åren vunnit allt större gehör hos offentliga organisationer i deras arbete med energieffektivisering. 

Energy Performance Contracting (EPC) är en energitjänst som förenklat innebär att investeringar i energibesparande åtgärder finansieras med hjälp av garanterade energibesparingar. 

Genom att ett större bestånd analyseras efter vilka investeringar som är lönsamma ger EPC-projekt är en möjlighet att energieffektivisera och modernisera ett fastighetsbestånd i ett slag. Byggnader där effektiviseringen ger hög lönsamhet bär kostnaderna för de byggnader där mer långsiktiga investeringar krävs. Det viktiga är att de totala livscykelkostnaderna hålls ner. Förutom effektivare energianvändning så är ett EPC-projekt också en möjlighet att förnya och modernisera gamla fastigheter och minska underhållsbehovet. Man kan också avtala med entreprenören om att garantera ett visst inomhusklimat, så att detta förbättras. EPC är därmed ett sätt att möjliggöra mer långtgående energieffektiviseringsåtgärder som annars inte ryms inom ordinarie driftsbudget.

För att en energitjänst ska kunnas sägas vara ett EPC-projekt ska det uppfylla följande:

  • Ett avtal finns om energieffektiviseringsåtgärder med besparingsgaranti
  • Ett energieffektiviseringsprojekt som genomförs i samverkan mellan en entreprenör och en beställare utifrån ett avtal om genomförande av åtgärder och garanterade energibesparingar.
  • EPC-projekt omfattar tre huvudfaser:
    1. Analys; Entreprenören analyserar och föreslår energieffektiviserande åtgärder som beslutas i samverkan med beställaren. Entreprenören redovisar garanterade besparingar utifrån beslutade åtgärder.
    2. Genomförande; Entreprenören genomför föreslagna åtgärder.
    3. Garanti; Besparingarna följs upp och entreprenören ansvarar för att de garanterade besparingarna har uppnåtts i enlighet med tecknat avtal.

Oftast finansierar beställaren investeringen av åtgärderna. Beställaren har dock driftansvaret under hela projekttiden. 

EPC innebär således att en energibesparing i energimängd definieras och garanteras i ett avtal med leverantören, som föreslår åtgärderna. Avtalskonstruktionen innebär ett incitament för leverantören att utnyttja sin kompetens när projektet genomförs, eftersom en större besparing innebär en större vinst för både leverantören och beställaren. Blir besparingarna större än den garanterade energibesparingen tillämpas en avtalad vinstdelning av den överskjutande besparingen mellan beställare och energitjänsteföretag. I de fall som besparingen är lägre än vad som garanterats av energitjänsteföretaget, blir energitjänsteföretaget återbetalningsskyldigt gentemot beställaren. Efter kontraktstidens slut tillfaller hela energibesparingen beställaren.

En vedertagen definition för EPC saknas

Det saknas idag en vedertagen definition av EPC. Detta har fått till följd att det finns en flora av begrepp och definitioner som används och detta skapar viss förvirring. På svenska används ibland termerna funktionsupphandling med prestandagaranti, vilket alltså säger mycket om vad det handlar om. Det finns även andra benämningar/förkortningar på denna typ av projekt, t.ex. energiincitament eller bara Performance Contracting (förkortat t.ex. PC eller PFC).

EPC-projekt utförs med hjälp av ett EPC-företag (energitjänsteföretag), som ansvarar för a) en analys i vilken åtgärder, investeringsbehov och besparingspotential beräknas, b) faktiskt genomförande av åtgärderna och c) uppföljning. Arbetet sker i nära samarbete med fastighetsägaren, vilket ställer krav även på fastighetsägaren. I ett EPC-projekt ingår utbildning av beställarens personal med kompetenshöjning, så att den kan sköta de nya system som installeras i fastigheterna och bibehålla en hög energieffektivitet över tid. Det är alltså inte ett krav att det ingår ett längre kontrakt för driften av den nya tekniken. Man måste dock inse att för att entreprenören ska vara villig att stå för prestandagarantier krävs att beställaren möter upp och i sin tur gör åtaganden vad gäller kompetens, drift och skötsel.

I Sverige finns, jämfört med många andra europeiska länder, stor erfarenhet av EPC. Ett 60-tal offentliga organisationer har hittills genomfört EPC-projekt och antalet leverantörer av EPC-tjänster har till följd av detta ökat.

Det finns flera olika mål och syften med att genomföra ett EPC-projekt, såsom att sänka energi- och övriga driftskostnader, modernisera de tekniska installationerna, höja personalens kompetens, strukturera fastighetsövervakningen, skapa ett bättre inomhusklimat mm. En annan positiv effekt av ett EPC-projekt är möjligen att i betydande grad minska miljöpåverkan till följd av energianvändning. Utgångspunkten för affärsmodellen EPC är att identifiera lönsamma besparingsåtgärder i en fastighet eller fastighetsbestånd och att få dem genomförda med garantier, vilket gör det möjligt att snabbt få en kraftigt reducerad energikostnad och minskad energianvändning.