21.08.2012

:: Projekt EESI končan

Po treh letih dela se je konec julija 2012 končal projekt Evropska pobuda na področju energetskih storitev (The European Energy Service Initiative -EESI) iz sklopa programa Inteligentna energija Evropa. Ne glede na to se tudi v prihodnje lahko obrnete na slovenskega projektnega partnerja za podrobnejše informacije o rezultatih projekta in druge informacije v zvezi z energetskimi storitvami.

07.05.2012

:: Delavnica Storitve učinkovite rabe energije – Priložnosti in ovire

V sredo, 23. maja 2012, je na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani v organizaciji Centra za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« potekala brezplačna delavnica z naslovom Storitve učinkovite rabe energije – Priložnosti in ovire. V njenem okviru smo predstavili:

  • nekaj uspešnih primerov novo razvitih storitev učinkovite rabe energije (ES-URE),
  • osnovne smernice za pripravo projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije,
  • praktične izkušnje dveh slovenskih projektov pogodbenega zagotavljanja prihranka energije;
  • in nekatere dejavnike, ki vplivajo na uspešnost izvedbe storitev učinkovite rabe energije (podpora države, financiranje, razpoložljivost podatkov itd.).

Dodatne informacije o vsebini delavnice lahko preberite v VABILU s PROGRAMOM, dostopne pa so tudi vse PREDSTAVITVE.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na mag. Barbaro Petelin Visočnik oziroma mag. Damirja Staničića.

Delavnica je bila organizirana v okviru projektov ChangeBest (Promoting the development of an energy efficiency service (EES) market) in EESI (European Energy Service Initiative), ki sta namenjena promociji in razvoju trga s storitvami učinkovite rabe energije in pogodbenim zagotavljanjem prihranka energije. Projekta sta sofinancirana v okviru programa Inteligentna energija – Evropa (IEE) Evropske komisije.

29.02.2012

:: Delavnica "Kogeneracija na zemeljski plin"

Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina v sodelovanju s Centrom za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« organizira že drugo delavnico "Kogeneracija na zemeljski plin", in sicer 9. marca 2012 v dvorani Flamenco hotela AZUL v Kranju.

Soproizvodnja zaradi svojih okoljskih prednosti postaja ena izmed prednostnih tehnologij pri proizvodnji električne energije ter takoj za obnovljivimi viri tudi pri ogrevanju, kjer je na razpolago zemeljski plin. Nova podporna shema za proizvodnjo električne energije pa zagotavlja ekonomsko spodbudno okolje za hitrejši razvoj soproizvodnje v vseh sektorjih rabe toplote.

Glavni cilj delavnice je udeležencem podati čim več praktičnih in uporabnih informacij, ki jih potrebuje investitor, ko se odloča za izvedbo projekta soproizvodnje (tehnične zahteve, načrtovanje in izvedba, podporna shema, možnosti financiranja, sodelovanje ponudnikov sotritev ogled delujoče enote soproizvodnje, idr.).

Več o brezplačni delavnici najdete v vabilu in programu.

31.08.2011

:: Delavnica o URE v Novi Gorici

Vabimo vas na brezplačno delavnico z naslovom ENERGETSKA UČINKOVITOST, ki bo v četrtek, 15. 9. 2011, v prostorih GZS Območne zbornice za severno Primorsko v Novi Gorici. Med temami delavnice je tudi model pogodbenega financiranja ESCO in njegov pravni vidik. Program delavnice in prijavnica.

18.07.2011

:: Objava nove uredbe

Z Ministrstva za gospodarstvo - Direktorata za energijo so sporočili, da je bila 15. julija 2011 v Ur. l. RS 57/11  objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

28.06.2011

:: S storitvami URE do zmanjšanja rabe in stroškov energije v javnem sektorju

V sredo, 15. junija 2011, je na Reaktorskem centru Instituta "Jožef Stefan" v Podgorici pri Ljubljani potekala delavnica S storitvami učinkovite rabe energije do zmanjšanja rabe in stroškov energije v javnem sektorju. Povezava na predstavitve!

Namen delavnice je bil posredovati osnovne informacije o različnih oblikah storitev učinkovite rabe energije in njihovi ponudbi na trgu potencialnim naročnikom iz javnega sektorja in jih tako seznaniti z novimi načini za učinkovito zmanjšanje rabe energije in stroškov zanjo in s tem škodljivih vplivov na okolje. Na kratko so bile predstavljene različne oblike ES-URE, od najpreprostejših, kot je npr. energetski pregled, do celovitih oblik, ki lahko obsegajo energetski pregled, identifikacijo in izvedbo ukrepov URE, vključno s financiranjem, vzdrževanjem in zagotavljanjem prihrankov, ter okvir, ki javni sektor usmerja v učinkovito ravnanje z energijo in uporabo ES-URE. Prikazano je bilo tudi trenutno stanje na področju izvajanja ES-URE v okviru javno zasebnega partnerstva, z dodatnimi informacijami in primeri dobre prakse pa so se predstavili tudi nekateri ponudniki zahtevnejših oblik teh storitev. Za zainteresirane je bil po zaključku delavnice organiziran še ogled sistema soproizvodnje toplote in električne energije na Fakulteti za šport v Ljubljani.

Brezplačna delavnica je bila zamišljena kot osnovna informacija o ES-URE, v začetku prihodnjega leta pa vas bomo povabili na poglobljeno usposabljanje za učinkovito naročanje in spremljanje izvajanja zahtevnejših oblik teh storitev.

06.06.2011

:: Obnova in pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v občini Divača

Občina Divača je podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem JAVNA RAZSVETLJAVA, d. d. za izvedbo del »Obnova in pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v Občini Divača». Pogodbo sta podpisala Matija Potokar, župan Občine Divača in Stanko Furlan, glavni izvršni direktor podjetja Javna razsvetljava d.d..

Dela po tej pogodbi obsegajo:
- obnovo oziroma preureditev javne razsvetljave (zamenjavo cestnih svetilk oz. sijalk, uskladitev sistema skladno s standardi in priporočili, izvedbo regulacije, rekonstrukcijo prižigališč, rekonstrukcijo in obnovo napajalnih vodov skladno z veljavno zakonodajo in s ciljem znižanja stroškov obratovanja) z namenom, da se doseže ustrezna osvetljenost,
- izvedbo drugih ukrepov za potrebe obnove in pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v občini Divači v višini najmanj 26 % referenčne porabe iz leta 2008,
- izdelava katastra javne razsvetljave po izvedbi rekonstrukcije javne razsvetljave in
- izvajanje božično-novoletne okrasitve v Občini Divača.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju je Občina Divača izvedla javni razpis za oddajo javnega naročila za navedena dela, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 31.08.2009. Na podlagi postopka s pogajanji po predhodni objavi je bil dne 19. 03. 2010 kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec JAVNA RAZSVETLJAVA d. d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana-Dobrunje.

Občina Divača želi s podpisom te pogodbe zagotoviti sodobno infrastrukturo javne razsvetljave v Občini Divača v skladu z veljavno zakonodajo in standardi ter pri tem ustvariti prihranek na obstoječo porabo iz leta 2008 v višini najmanj 26 % v vsakokratnem obračunskem obdobju enega leta za naslednjih 20 let, kolikor je fiksna doba trajanja pogodbe.

22.04.2011

:: Podpora Slovenije "Načrtu energetske učinkovitosti 2011"

Vlada Republike Slovenije je na redni seji 21. aprila sprejela stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije "Načrt energetske učinkovitosti 2011".
Republika Slovenija podpira predlog sklepov Sveta EU o Načrtu energetske učinkovitosti 2011 in hkrati pozdravlja nov Akcijski načrt za energetsko učinkovitost, saj se s politikami učinkovite rabe energije dosega tako energetske, gospodarske, okoljske kot tudi socialne cilje. Slovenija kot najboljši način za doseganje ciljev podpira opcijo, ki pomeni oblikovanje celovite politike na ravni posamezne države, vključno s cilji, na ravni EU pa oblikovanje inštrumentov v podporo tem politikam. Pomembno pa je izpostaviti, da bo potrebno pri delitvi tehnične pomoči in sredstev nujno upoštevati načelo solidarnosti ter s tem upoštevati stopnjo gospodarske razvitosti in doseženo stanje učinkovite rabe energije.

14.04.2011

:: Napredno energetsko pogodbeništvo - 13. Dnevi energetikov

Na srečanju 13. Dnevi energetikov je v okviru sekcije Učinkovito upravljanje z energijo mag. Damir Staničić predstavil napredne oblike energetskega pogodbeništva. Povezava na predstavitev! V zborniku pa je bil objavljen članek Napredne oblike energetskega pogodbeništva.

02.02.2011

:: European Energy Service Award 2010

Ste inovativni ponudnik energetskih storitev, so med vašimi referencami uspešni energetsko-storitveni projekti v javnem ali komercialnem sektorju? Vabimo vas k prijavi na natečaj European Energy Service Award 2010! Več informacij preberite na spletni strani natečaja in Izjavi za javnost.