:: Primeri dobre prakse

  

Splošna bolnišnica Brežice

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije v Splošni bolnišnici Brežice obsega obnovo in rekonstrukcijo kotlovnice, zamenjavo goriva ter energetsko potratnega parnega sistema za ogrevanje tehnološke vode za pranje, kuhanje in ogrevanje stavb. Zagotovljen je pogodbeni prihranek stroškov v višini 25,9 %. Dodatno gradivo!

Mestna občina Kranj

Pilotni projekt pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v Mestni občini Kranj je prvi tovrstni projekt v Sloveniji. Začel se je leta 2001. Pogodba se bo iztekla konec avgusta 2017. Prihranki so večji od zagotovljenih in se gibljejo med 15 % in 50 %. Dodatno gradivo!

Olimpijski bazen v Kranju

V okviru projekta Pogodbeno financiranje ukrepov za učinkovito rabo energije v Mestni občini Kranj je energetsko učinkovita prenova pokritega olimpijskega bazena in letnega kopališča znižala stroške za energijo in vodo. Analize kažejo, da je prihranek toplote več kot 50-odstoten, prihranek vode za pranje filtrov je 70-odstoten.

Daljinsko ogrevanje v Luciji

Energetsko učinkovita prenova sistema daljinskega ogrevanja v Luciji je bila izvedena po principu pogodbenega zagotavljanja znižanja stroškov. Dosežen je pogodbeno dogovorjen prihranek energije pri porabi ekstra lahkega kurilnega olja v višini 15 % ter zmanjšanje porabe električne energije za 10 % in števila ur vzdrževanja za 50 %.

Železarna Acroni

Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije z učinkovito razsvetljavo v Acroniju obsega obnovo razsvetljave in vzpostavitev nadzornega sistema razsvetljave v štirih proizvodnih obratih. Prihranek energije se giblje med 55 % in 64 % oziroma dobrih 10 GWh letno. Dodatno gradivo!

Podružnična šola Škale pri Velenju

Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo z rekonstrukcijo kotlovnice v podružnični osnovni šoli Škale obsega postavitev soproizvodnje toplote in električne energije z dvema plinskima motorjema (2 x 5,5 kWe/12,5 kWt). Zagotovljeno je znižanje stroškov za energijo z 20.000 EUR/leto na 16.000 EUR/leto.

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru se je spričo pomanjkanja javnih investicijskih sredstev odločila, da projekte prenove ogrevalnih sistemov izvede po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. V letu 2009 je pristopila k izvedbi energetskega upravljanja v stavbah Univerze v Mariboru. Prihranek pri stroških za energijo in vzdrževanje znaša 206.226 € na leto. Več o projektu.

Daljinsko ogrevanje v Ribnici

Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Ribnici je omogočila nadomestitev 9.3 GWh toplote iz ekstra lahkega kurilnega olja z energijo iz lesnih sekancev. V okviru pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo so se porabnikom toplote znižali stroški za ogrevanje za 40 %, iz 120 EUR/MWh na 70 EUR/MWh. Priklop na daljinsko ogrevanje je brezplačen.

Tehnološki park Ljubljana

Podpora električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote, hladu in električne energije z visokim izkoristkom (pogodbena oskrba z energijo iz sistema trigeneracije) omogoča 15 letno zagotovljeno znižanje stroškov za ogrevanje in hlajenje Tehnološkega parka Ljubljana. Po 15 letih celotna energetska centrala preide brezplačno v last Tehnološkega parka Ljubljana.

Daljinsko ogrevanje Planina pri Kranju

Pogodbeno zagotavljanje znižanja dovodnih in odvodnih temperatur vode v sistemu daljinskega ogrevanja Planina omogoča učinkovito obratovanje soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Znižanje temperatur znaša od 12 °C do 18 °C, zagotovljeno je znižanje toplotnih izgub za najmanj 18 % ter od 1,8 % do 4,6 % nižja poraba primarne energije.