:: Ciele projektu

Zmyslom tohto projektu, ktorý na Slovensku rozvinie Energetické centrum Bratislava (ECB), je ponúknuť čo najviac informácií a čo najlepšiu pomoc tým predstaviteľom verejnej správy, ktorí sa zaujímajú o hľadanie riešenia problémov energetiky v spolupráci s partnermi zo súkromnej sféry. Najčastejším príkladom takejto spolupráce je EPC – zmluva na energetické výkony. Práve koncept EPC bude z pohľadu projektu EESI najvýznamnejší, hoci nie jediný.

Slovenské samosprávy a verejná správa sa môžu obrátiť na pracovníkov ECB so žiadosťou o pomoc pri príprave projektov, v ktorých vstúpi komerčný subjekt do lokálneho energetického zariadenia s cieľom zlepšiť jeho účinnosť alebo zmeniť palivovú základňu z fosílneho na obnoviteľný zdroj. Časom vznikne aj rad odporúčaní pre prípravu vyhlášok a nariadení, aby sa kladné výsledky dali čo najskôr a čo najlepšie využívať v praxi.

Dôraz, ktorý Európska únia kladie na zlepšenie existujúcich energetických zariadení, nie je samoúčelný. Je prirodzený: zmenu palivovej základne a dosahovanie úspor môžeme považovať za jedinú cestu, ktorou sa EÚ môže v energetike bezpečne vydať, ak chce znížiť závislosť od dovozov energetických zdrojov zo štátov mimo únie.